Välkommen till 2018 års föreningsstämma

Alla medlemmar bjuds in till Borgstena Fibers FÖRENINGSSTÄMMA 2018

Plats: Borgstena IF klubblokal
Datum: Söndagen den 22 april kl 16:00

Dagordning
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om            disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
11. Val av 5 styrelseledamöter, av dessa en ordförande, samt 1 styrelsesuppleant.
12. Val av revisorer.
13. Val av valberedning.
14. . Övriga ärenden och medlemsmotioner som ska tas upp på föreningsstämman, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
15. Stämmans avslutande.

Välkomna!
Styrelsen