Välkommen till Borgstena Fibers föreningsstämma 2023

Styrelsen hälsar dig välkommen till Borgstena Fibers ÅRSSTÄMMA 2023.

Plats:            Borgstena IF:s klubblokal

Datum:         9 maj
Tid:               19.15 Information om nytt tjänsteavtal samt årsmötesärenden.

Hamburgare och dricka finns framdukat från kl. 18:30.
Årsstämman börjar kl. 19:15.

OBS!
Då det bjuds på förtäring innan stämman behöver vi ha din anmälan
senast onsdagen den 3/5 till: styrelsen@borgstenafiber.se

Vill du ta del av den ekonomiska rapporten innan stämman?
-Maila styrelsen@borgstenafiber.se eller ring 0708-788389 så skickas rapporten till dig.

Dagordning

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Val av revisorer.
13. Val av valberedning.
14.  Övriga ärenden och medlemsmotioner som ska tas upp på föreningsstämman, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
15. Stämmans avslutande.

Välkomna!
Styrelsen