Byte av fiberkabel

Tyvärr är problemet med den avgrävda fibern värre än befarat.
Lagningen kommer pågå hela dagen idag fredag och under delar av helgen. Förhoppningsvis kommer alla som är berörda att återfå sitt internet under måndagen.
Fastigheter som berörs är Missionsvägen, Källåsvägen, Björkängsvägen, Lyckåsvägen, Lindsås, Elgarås och Lycke.

Eltel jobbar så fort de kan med reparationen.

Vi beklagar det inträffade.

Styrelsen

Avgrävd fiberkabel

Just nu har vi problem med en avgrävd fiberkabel i vårt nät. Fastigheter som berörs är Lyckåsvägen, Lindsås, Elgarås och Lycke.
Avgrävningen är felanmäld till Eltel som är på väg ut för att reparera skadan. I dagsläget har vi ingen information om när arbetet beräknas vara klart.

Återbetalning av insatskapital.

Med anledning av frågor om högre fakturakostnader från och med februari 2019

När vi började med återbetalningarna av insatskapitalet så beslutades det att det skulle vara 150 kr i 20 månader, dvs. 3 000 kr totalt. Sista återbetalningen var i februari 2019. Efter det har vi återgått till ordinarie månadskostnad. Även medlemsavgiften (100 kr) var med på februarifakturan.

Styrelsen

 

 

Föreningsstämma 6 maj 2019

Alla medlemmar bjuds in till Borgstena Fibers FÖRENINGSSTÄMMA 2019

Plats: Borgstena IF klubblokal
Datum: Måndag den 6 maj kl 19:15
Vi börjar med fika kl. 18:30
Observera att ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före stämman.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
 11. Val av 4 styrelseledamöter, av dessa en ordförande, samt 1 styrelsesuppleant.
 12. Val av revisorer.
 13. Val av valberedning.
 14. . Övriga ärenden och medlemsmotioner som ska tas upp på föreningsstämman, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
 15. Stämmans avslutande.

Välkomna!

Styrelsen