Välkommen till Borgstena Fibers föreningsstämma 2022

Alla medlemmar bjuds in till Borgstena Fibers FÖRENINGSSTÄMMA 2022.

Plats: Borgstena IF:s klubblokal

Datum:  3 maj 2022
Kl.         19.00.

Själva årsstämman börjar kl. 19:00, fika finns framdukat från kl. 18:30.

Dagordning

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

 2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av två justeringsmän.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordningen.

6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.

11. Val av 4 styrelseledamöter, av dessa en ordförande, samt 1 styrelsesuppleant.

12. Val av revisorer.

13. Val av valberedning.

14.  Övriga ärenden och medlemsmotioner som ska tas upp på föreningsstämman, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

15. Stämmans avslutande.

                                           Välkomna!