Välkommen till Borgstena Fibers föreningsstämma 2020

Alla medlemmar bjuds in till Borgstena Fibers FÖRENINGSSTÄMMA 2020

Plats: Borgstena IF klubblokal
Det finns möjlighet att ansluta sig till stämman via Skype för den som vill.

Datum:  7 oktober
Kl.         19.00.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
 11. Val av styrelseledamöter, var av en ordförande, samt styrelsesuppleant.
 12. Val av revisorer.
 13. Val av valberedning.
 14. Övriga ärenden och medlemsmotioner som ska tas upp på föreningsstämman, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
 15. Stämmans avslutande.

Välkomna!

Du som fått ny mediaomvandlare

Nedan länk som visar hur man demonterar fibern från den gamla mediaomvandlaren och monterar i den nya.

Inte alls svårt om man tar det lugnt och metodiskt.

Observera att LAN 1-2 är vanliga nätverksuttag medan LAN 3-4 avser TV (precis som den gamla).

När du installerat den nya mediaomvandlaren och har fast telefon så behöver du kontakta Net at Once privatsupport för att få igång telefonen.

Om du fått ny TV-box behöver du kontakta Sappa för att det nya kortet ska komma igång.

Ifall du bara byter ut mediaomvadlaren så behöver du inte kontakta Net at Once.

Filmen visar byte från FG500 till EG300. Vårt nya mediaomvandlare heter EG400 men bytet fungerar på samma exakt samma sätt som i filmen.

Välkommen till föreningsmöte

Alla medlemmar bjudes in till föreningsmöte

Plats: Borgstena IF klubblokal
Datum: tisdagen den 24 september
Kl. 18:30

Program

Vi börjar kvällen med att Stefan, Peo och Kim bjuder på sina berömda hamburgare från Småland.

Runt klockan 19:30 informerar styrelsen och Net at Once om nya avtalet som träder i kraft den 18 december.

Alla medlemmar behöver teckna nya avtal med fiberföreningen då de gamla går ut den 17/12.

Kan du inte komma på föreningsmötet så behöver vi ha ditt nya avtal påskrivet och klart senast onsdagen den 8 oktober, detta är viktigt så vi får till en smidig övergång utan avbräck.

OBS!
Anmälan till föreningsmötet senast tisdagen den 17/9 till:
Mail: sauli@borgstenafiber.se
SMS: 0736-569840

Välkomna!
Styrelsen

Byte av fiberkabel

Tyvärr är problemet med den avgrävda fibern värre än befarat.
Lagningen kommer pågå hela dagen idag fredag och under delar av helgen. Förhoppningsvis kommer alla som är berörda att återfå sitt internet under måndagen.
Fastigheter som berörs är Missionsvägen, Källåsvägen, Björkängsvägen, Lyckåsvägen, Lindsås, Elgarås och Lycke.

Eltel jobbar så fort de kan med reparationen.

Vi beklagar det inträffade.

Styrelsen