Byte av fiberkabel

Tyvärr är problemet med den avgrävda fibern värre än befarat.
Lagningen kommer pågå hela dagen idag fredag och under delar av helgen. Förhoppningsvis kommer alla som är berörda att återfå sitt internet under måndagen.
Fastigheter som berörs är Missionsvägen, Källåsvägen, Björkängsvägen, Lyckåsvägen, Lindsås, Elgarås och Lycke.

Eltel jobbar så fort de kan med reparationen.

Vi beklagar det inträffade.

Styrelsen

Föreningsstämma 6 maj 2019

Alla medlemmar bjuds in till Borgstena Fibers FÖRENINGSSTÄMMA 2019

Plats: Borgstena IF klubblokal
Datum: Måndag den 6 maj kl 19:15
Vi börjar med fika kl. 18:30
Observera att ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före stämman.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
 11. Val av 4 styrelseledamöter, av dessa en ordförande, samt 1 styrelsesuppleant.
 12. Val av revisorer.
 13. Val av valberedning.
 14. . Övriga ärenden och medlemsmotioner som ska tas upp på föreningsstämman, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
 15. Stämmans avslutande.

Välkomna!

Styrelsen

Ny chans att ansluta sin fastighet till fiber

Borgstena fiberförening har nu ett flertal intresserade som står på kö för anslutning. Föreningen har nu beslutat att göra en ny fibergrävning om intresset är tillräckligt stort. Vid minst 10 nya fiberanslutningar blir kostnaden cirka 32 500 kr.

Om ni är intresserade av att ansluta er fastighet kontakta omgående
Christian Henriksson på telefon: 0704-61 71 12 eller mail: christian.henriksson@elcenterab.com

Vi vill gärna ha er intresseanmälan senast 31 mars. Observera att en intresseanmälan inte är bindande utan detta är till för att entreprenören ska kunna ge så korrekt offert som möjligt.

Välkommen till 2018 års föreningsstämma

Alla medlemmar bjuds in till Borgstena Fibers FÖRENINGSSTÄMMA 2018

Plats: Borgstena IF klubblokal
Datum: Söndagen den 22 april kl 16:00

Dagordning
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om            disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
11. Val av 5 styrelseledamöter, av dessa en ordförande, samt 1 styrelsesuppleant.
12. Val av revisorer.
13. Val av valberedning.
14. . Övriga ärenden och medlemsmotioner som ska tas upp på föreningsstämman, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
15. Stämmans avslutande.

Välkomna!
Styrelsen