Återbetalning av insatskapital.

Med anledning av frågor om högre fakturakostnader från och med februari 2019

När vi började med återbetalningarna av insatskapitalet så beslutades det att det skulle vara 150 kr i 20 månader, dvs. 3 000 kr totalt. Sista återbetalningen var i februari 2019. Efter det har vi återgått till ordinarie månadskostnad. Även medlemsavgiften (100 kr) var med på februarifakturan.

Styrelsen

 

 

Föreningsstämma 6 maj 2019

Alla medlemmar bjuds in till Borgstena Fibers FÖRENINGSSTÄMMA 2019

Plats: Borgstena IF klubblokal
Datum: Måndag den 6 maj kl 19:15
Vi börjar med fika kl. 18:30
Observera att ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före stämman.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
 11. Val av 4 styrelseledamöter, av dessa en ordförande, samt 1 styrelsesuppleant.
 12. Val av revisorer.
 13. Val av valberedning.
 14. . Övriga ärenden och medlemsmotioner som ska tas upp på föreningsstämman, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
 15. Stämmans avslutande.

Välkomna!

Styrelsen

Ny chans att ansluta sin fastighet till fiber

Borgstena fiberförening har nu ett flertal intresserade som står på kö för anslutning. Föreningen har nu beslutat att göra en ny fibergrävning om intresset är tillräckligt stort. Vid minst 10 nya fiberanslutningar blir kostnaden cirka 32 500 kr.

Om ni är intresserade av att ansluta er fastighet kontakta omgående
Christian Henriksson på telefon: 0704-61 71 12 eller mail: christian.henriksson@elcenterab.com

Vi vill gärna ha er intresseanmälan senast 31 mars. Observera att en intresseanmälan inte är bindande utan detta är till för att entreprenören ska kunna ge så korrekt offert som möjligt.

Viktig info angående akut arbete

Se nedanstående info från Net at Once.

Natten mellan onsdag-torsdag, 16-17/1, är vi tvungna att göra en omläggning i Borås.  Detta kommer att påverka internet, tele och tv trafik. Man kan behöva starta om fiberroutern efter arbetet är utfört. Se vår hemsida , www.netatonce.se för att se när arbetet är slutfört.