Viktig info angående akut arbete

Se nedanstående info från Net at Once.

Natten mellan onsdag-torsdag, 16-17/1, är vi tvungna att göra en omläggning i Borås.  Detta kommer att påverka internet, tele och tv trafik. Man kan behöva starta om fiberroutern efter arbetet är utfört. Se vår hemsida , www.netatonce.se för att se när arbetet är slutfört.

Välkommen till 2018 års föreningsstämma

Alla medlemmar bjuds in till Borgstena Fibers FÖRENINGSSTÄMMA 2018

Plats: Borgstena IF klubblokal
Datum: Söndagen den 22 april kl 16:00

Dagordning
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om            disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
11. Val av 5 styrelseledamöter, av dessa en ordförande, samt 1 styrelsesuppleant.
12. Val av revisorer.
13. Val av valberedning.
14. . Övriga ärenden och medlemsmotioner som ska tas upp på föreningsstämman, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
15. Stämmans avslutande.

Välkomna!
Styrelsen

Ny information från Net at Once angående TV

Sappa har ändrat på förutsättningarna gentemot tidigare. Nya och befintliga medlemmar som inte har TV via föreningen men som önskar TV, tecknar numera avtal med Sappa direkt. Medlemmen får inte tillgång till föreningens TV-paket utan väljer bland Sappas kanalpaket. En av fördelarna är att man kan slippa bindningstider, d.v.s. de som har valt delårsabonnemang hos föreningen kan välja om de endast vill ha TV under vissa delar av året.

Efter att fiberföreningen registrerat medlemmens adress till Net at Once kan medlemmen själv ringa Sappa och beställa sitt TV-utbud. TV-box köps direkt av Sappa enligt deras villkor. Sappas instegspaket ”Sappa Alltid” måste alltid väljas.

Minska risken för skador pga åska

Ett tips är att koppla bort inkommande telefonledning för att förhindra att överspänningar tar sig in den vägen. Detta förutsätter givetvis att du inte längre nyttjar telefonledningen till några andra tjänster.
Det finns också grenuttag med överspänningsskydd att köpa i de flesta elektronikaffärer. Dit kan man koppla känslig utrustning såsom router, tv-box och dator och minskar på så sätt risken för skador.